Philippines

Archives Search

AuthorTitleYearSeriesDomain
Gabino Mansaolog aw duma no mgo sugilon1984
Hen ekaman way man-esoro1980
Dibshu 2, 31961
Migpanikep si Aha1997
A B K1976
Mga gulitán katô mga Tagabawà1991
Dad Blaan tulen1965
Etoloy way man-iyap1974
Philippine reader, vol. 1, no. 21966
Mamaha kitamina1993
Ke bulew ne manuk
Magbilang kitam 31982
Ya dalan: Ya surat ni Hwan Bunyan, Pilgrim’s Progress, naalit ta uhohug na Agta1987
Pigbesa-in a tagibu1964
Magabasa kita1977
Menbasa tako / Enfasa tako (Let’s read)1988
Mekebasa ka siini libelu?1978
A B K D
Tehe gfà yê Salim ekni ne Kbulung yem des klet mkê1985
Angtan ya da udume ur-ullit1985
Yang pagsuut tung balinsasayaw1976
Gabino Mansaolog dow duma no mgo sugilon1998
Hina-ama: Miyatlu an liblu1959
Pangihabet ha apat a habi: Ayta Abellen, Ilokano, Filipino, English2004
Og-anad ki to mgo inikagihan: Minanubu, Binisaya, Pilipino, English1983
Ilantaun mangkarasiyan na ukud nu machog-an à osà ug-is 11979
Byey̶at chi byetu2007
Magadal kitam ti iba a upos (Let's study another language; A phrase book to learn to read and speak in Palanan-Agta, Tagalog and English)2006
Magbasa ta ribru 1-41982
Bumasa kitam di1970
Ang aking mga kaibigang Aeta1991
Etoloy way mambilang1974
Allalim un mambalikas1976
Ha kumuschey̶an ta'n tagu mikadwa un grado2005
Nan komedselan si takho, maikas-a ay grado1991
Onpachongun tako nan kali asnan manapiyan tako as letra 11978
Nan alitos nan lafaan1986
Lagip na Agta1965
Talaanak ne me mabbasuk1997
Bok mò hol gunun temnu kehulungem semfala ne smulat1974
Gambet ito masa1977
Natkenatken ay kali (Different languages)1978
Hay pundaldallanan kimmulug1979
Ked-anum te bei te wey sanley1965
Ang paagi sa pagsulat sa Sindangang Sinubanun1980
Magbasa kita sa Kalagan1968
Philippine reader, vol. 1, no. 11965
Na umayan Cristian ad langit1981
Epangdon ashalen asan kita manbasa1975
Mola ay mabfalin ay maosar is akhas1995