Philippines

Archives Search

AuthorTitleYearSeriesDomain
Pebesa pati pesolat 1-31964
Maree, RundellIbatan to English Dictionary: With English, Filipino, Ilokano, Ivatan indices2012Linguistics
Shell template picture book
Behrens, DietlindeYakan Texts2007Linguistic Society of the Philippines Special Monograph IssueLinguistics
ABK
Man-ashal kita 11966
Tnanin liblu1969
Pagyedi1982
Magbilang kitam 21982
Manlugi takun mambasa1985
Tboli Pre-school lessons1982
Daakan sin sultan kan itik1973
Bok mò hol gónón temnù khulungem semfala ne smulat2005
Pangkep ni titit1974
Manbasa tan manboja kita ni ditarato1974
Osal ni korinti1974
Mambasa Taku1985
We(inc) practise math1999
compiled by Marilyn A. Caabay, Melissa S. Melvin ; edited by Josenita L. Edep, Gail R. Hendrickson ; grammar sketch by J. Stephen Quakenbush, Gail R. Hendrickson with Josenita L. Edep.Agutaynen–English Dictionary with Grammar Sketch2014Linguistic Society of the Philippines Special Monograph IssueLinguistics
Tuwali Ifugao Dictionary And Grammar Sketch2014Linguistic Society of the Philippines Special Monograph IssueLinguistics
Drawings by Daniel R. Elkins1978Anthropology, Language and Culture Learning, Literacy and Education, Publishing
Magbasa kita sa Kalagan 11974
Magbasa kita sa Kalagan 21974
Magbasa kita sa Kalagan 31975
Magbasa kita sa Kalagan 11979
Magbāsa kitām1983
Ya Katanem na manga Tagakaulo2008
Mag-ubat-ubat kita: Ya mangkanengeya na banwa1974
Ya Katanem na mga Kalagan1974
Manga Panduwan Kanu Katiyakap sa Dalu1982
Mga vella ipébisallang kitè law-law su vellang Sangiré: Niyallingke su vellang Visaya, Filipino, vuru Inglisé1999
Si putri gawmidang1983
Bumasa Kitam Di1977
Ya mayor na āgbāsān na Āgta1983
I pigsurotin a kadumagetan1973
Bumasa Kitam Di1977
I Pilipinas I bensa ko, a perlas de petangaan1982
I tipide a sinumapit deko1973
Pagkulukang mi de Mindanao1973
Mag-umpisa kitaminan mamaha1992
Mag-umpisa kitaminan mamaha1995
Ang aking mga kaibigang Ayta1994
Hen laprapon hen man-iyapan1979
Mag-agal-agal2003
Mag-anad kita magbassa
Mambyasataku Cha Istorya'n 20-212004
Mambyasataku Cha Istorya'n 22-232004
Mambyasataku Cha Istorya'n 24-262004
Mambyasataku Cha Istorya'n 27-292004
Mambyasataku Cha Istorya'n 30-332004